جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم

این مجموعه جز جزوات تست ها و پاسخ تشریحی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور می باشد،در قالب pdf و در 386 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 386
حجم 2041 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مجموعه تست سال هاي اخیر( 8)

زبان انگلیسی 

پاسخنامه

زبان عربی

پاسخنامه

تاریخ ایران باستان

پاسخنامه

تاریخ اسلام 

پاسخنامه

تاریخ جهان 

پاسخنامه

تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال هاي اخیر ( 9 )

زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

عربی

پاسخنامه عربی

تاریخ ایران باستان

پاسخنامه تاریخ ایران باستان 

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام 

تاریخ جهان 

پاسخنامه تاریخ جهان

تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال هاي اخیر( 10 )

زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

زبان عربی

پاسخنامه عربی 

تاریخ ایران باستان

پاسخنامه تاریخ ایران باستان 

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام

تاریخ جهان سال 

پاسخنامه تاریخ جهان 

تاریخ ایران دوره اسلامی

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی 

مجموعه تست سال هاي اخیر( 11 )

سؤالات درس زبان عمومی و تخصصی

سوالات درس زبان عربی

سوالات درس تاریخ باستان

سؤالات درس تاریخ اسلام 

سؤالات درس تاریخ جهان

سؤالات درس تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال هاي اخیر ( 12)

سؤالات درس زبان عمومی و تخصصی

سوالات درس زبان عربی

سوالات درس تاریخ باستان

سؤالات درس تاریخ اسلام 

سؤالات درس تاریخ جهان

سؤالات درس تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال هاي اخیر( 13 )

سؤالات درس زبان عمومی و تخصصی

سوالات درس زبان عربی

سوالات درس تاریخ باستان

سؤالات درس تاریخ اسلام 

سؤالات درس تاریخ جهان

سؤالات درس تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال هاي اخیر( 14 )

سؤالات درس زبان عمومی و تخصصی

سوالات درس زبان عربی

سوالات درس تاریخ باستان

سؤالات درس تاریخ اسلام 

سؤالات درس تاریخ جهان

سؤالات درس تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال هاي اخیر( 15 ) 

سؤالات درس زبان عمومی و تخصصی

سوالات درس زبان عربی

سوالات درس تاریخ باستان

سؤالات درس تاریخ اسلام 

سؤالات درس تاریخ جهان

سؤالات درس تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال هاي اخیر( 16 ) 

سؤالات درس زبان عمومی و تخصصی

سوالات درس زبان عربی

سوالات درس تاریخ باستان

سؤالات درس تاریخ اسلام 

سؤالات درس تاریخ جهان

سؤالات درس تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال هاي اخیر( 17 ) 

سؤالات درس زبان عمومی و تخصصی

سوالات درس زبان عربی

سوالات درس تاریخ باستان

سؤالات درس تاریخ اسلام 

سؤالات درس تاریخ جهان

سؤالات درس تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال هاي اخیر( 18) 

سؤالات درس زبان عمومی و تخصصی

سوالات درس زبان عربی

سوالات درس تاریخ باستان

سؤالات درس تاریخ اسلام 

سؤالات درس تاریخ جهان

سؤالات درس تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه مجموعه تست ( 1 )

پاسخنامه مجموعه تست ( 2 )

پاسخنامه مجموعه تست ( 3 )

پاسخنامه مجموعه تست ( 4 )

پاسخنامه مجموعه تست ( 5 )

پاسخنامه مجموعه تست ( 6 )

پاسخنامه مجموعه تست ( 7 )

پاسخنامه مجموعه تست ( 8 )

قسمتی از متن جزوه :


مجموعه تست سال هاي اخیر    

زبان عمومی و تخصصی  

1- This decision marks another change of direction in the ……….. of the country’s  

education policy. 

1) evolution 2) deduction 3) transmission 4) generation 

2- The newspaper report did not ……….. how the men Were killed. 

1) assign 2) debate 3) assume 4) specify 

3- Children inevitably suffer problems of ……….. to their parents’ divorce. 

1) controversy 2) adjustment 3) appreciation 4) compensation 

4- Although she had been ill for a long time, it still came as a shock when she  

……….. died. 

1) randomly 2) reluctantly 3) eventually 4) specifically 

5- The police department ……….. that the number of violent crimes will increase  

this year byabout 15%. 

1) imposes 2) advocates 3) estimates 4) identifies 

6- The city’s population ……….. mainly Asians and EurOpeans, 

1) compiles. 2) deviates 3) comprises 4) eliminates 

 عربی

عین الأصح و الأدقَ فی الأجوبۀ للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب (45 -31)  

31- «من ترکه رغبۀ ألبسه االله ثوب الذلَ و شمله البلاء!»:  

1) چه کسی از روي بیمیلی او را ترك نموده که خداوند لباس خواري بر تنش کرده و به بلا و مصیبت دچار کرده است!  

2) هر کس او را بهخاطر علاقه به وي ترك کند خداوند لباس خواري بر تن او کند و وي را به مصیبت دچار میکند!  

3) هر کس آن را از روي بیمیلی ترك کند خداوند لباس خواري بر او میپوشاند و دچار بلا و مصیبت میشود!  

4) چه کسی با بیمیلی آن را ترك کرده است و خداوند خوارش ساخته تا به بلا و مصیبت دچار شود!  

32- «لما مرّ الغلام بوالی الجس سأله عما یحمله، ففحم!»:  

1) چون غلام بر زندانیان گذر کرد از او پرسید: چه با خود همراه داشتهاي، و او وي را ساکت کرد! 

2) هنگامی که غلام به مسئول زندان رسید از او دربارة آنچه با وي بود پرسید، ولی غلام سر به زیر انداخت!  

3) زمانی که غلام به نزدیک زندانیان رسید از او پرسید: چه چیزي به همراه داري، و او رنگش چون زغال گشت!  

4) وقتی غلام بر مسئول زندان گذشت از او دربارة آنچه با خود حمل کرده است پرسید، و او نتوانست جواب دهد!  

33- «اُدنُ إلی اُذکّرك کلاماً سمعته أنا و أنت منه!»:  

1) نزدیک من بیا تا سخنی را برایت نقل کنم که من و تو آن را دربارة وي شنیدهایم!  

2) به من نزدیک شو تا سخنی را که من و تو از وي شنیدهایم به خاطرت بیاورم!  

3) پیش من بیا تا برایت سخنی را ذکر کنم که دربارة تو از وي شنیدم!  

4) نزد من بیا تا سخنی را که تو دربارة وي گفته بودي به یادت بیاورم!  

34- «إنّه توفّی و هو کاره لأمرهم مشفق من و میض جمرهم مستشف شرّ القضاء فـی قضـیۀ شـرّهم! »: او در 

حالی فوت کرد که…  

1) از کار آنان درمانده بود و از جرقۀ آتش آنها ترسیده، و به دنبال درمان بدي آنها در قضا و قدر میگشت!  

2) از کار آنان ناراضی بود و از شرارة آتش آنان بیمناك، و درمان مسألهي شرّ آنان را در قضا و قدر میجست! 

3) نسبت به مسألۀ آنان بیزار بود و از نور کم آتش آنها بهرهمند بود و سخت به دنبال پایان دادن به شرّ آنان بود!  

4) کارشان را زشت جلوه داده بود و به نور کم آتششان دل بسته بود تا فتنۀ آنان از پس پردة تقدیر رخساره بنماید! 

تاریخ ایران باستان  

61- عنوان «درست دینان» به کدام یک از اقلیتهاي دینی در دورة ساسانی اطلاق میشده است؟  

1) مسیحیان 2) مزدکیان 3) مانویان 4) یهودیان  

62- آثار بر جاي مانده از زبان فارسی میانه به چه الفباهایی نوشته شدهاند؟  

1) کتیبهاي، کتابی، مانوي و زبوري  

2) عربی، یونانی، زبوري و مانوي  

3) کتابی، کتیبهاي، پهلوي زردشتی و زبوري  

4) یونانی، پهلوي زردشتی، عربی و فارسی میانه مسیحی  

63- آتشکدهي کاریان در کدام منطقه از قلمرو ساسانیان قرار داشته است؟  

1) هیرکان یا گرگان 2) بلخ  

3) پارس 4) آذربایجان  

64- کدام گزینه درست است؟  

1) شاهان هخامنشی مغان را به رهبري دینی گماشتند.  

2) خانوادة اقوام هند و اروپایی زن سرور و مادر نسب بود.  

3) در زمان هخامنشیان بانکهاي حقیقی خصوصی تأسیس شد.  

4) در زمان خسرو انوشیروان نخستین بانک خصوصی تأسیس شد.  

65- امپراتور زنو (ن) با کدام پادشاه ایرانی هم عصر بود؟  

1) بهرام پنجم 2) پیروز 3) یزدگرد دوم 4) یزدگرد اول 

تاریخ اسلام  

91- فرقۀ کیسانیه به کدام مورد قائل هستند؟  

1) امامت کیسان غلام امام علی (ع)  

2) ادامه امامت در نسل امام حسن بن علی (ع)  

3) مهدویت امام جعفربن محمد (ع)  

4) مهدویت محمد بن حنفیه فرزند امام علی (ع)  

92- بیشترین مسلمانان دوران بعثت از کدام گروه بودند؟  

1) جوانان و موالی  

2) قبایل اطراف مکه  

3) همه کسانی که با ولاء به بزرگان مکه پیوسته بودند.  

4) از همه طبقات اجتماعی و بیشتر آنان مردان بودند.  

93- رسولاالله (ص) در هنگام ورود به مدینه در کدام محله فرود آمد و مهمان چه کسی بود؟  

1) بنی ساعده، خذیقۀ بن یمان  

2) بنی عمرو بن عوف و زید بن ارقم  

3) بنی نجار خزرج، ابو ایوب انصاري  

4) بنی سالم بن اوس، جابربن عبداالله انصاري  

94- نخستین کسی که پیشنهاد خلافت یزیدبن معاویه را به پدرش داد، که بود؟  

1) ضحاك بن قیس فهري 2) عبدالرحمن بن ابوبکر  

3) مغیرة بن شعبه 4) نعمان بن بشیر خزرجی  

95- بنی عباس مدعی دریافت امامت ازچه کسی بودند؟  

1) ابوهاشم پسر محمد حنفیه 2) حسین بن علی (ع)  

3) محمد حنفیه 4) مختار ثقفی 

تاریخ جهان  

121- جمهوري دموکراتیک آتن در زمان چه کسی برقرار شد؟  

1) تمیستوکل 2) پریکلس 3) میلتیاد 4) هی پیاس  

122- مسألهي شرق به چه مسائلی اطلاق میشود؟  

1) اعمال اصل قیمومیت از سوي انگلیس- فرانسه بر عراق و سوریه  

2) مجموعه تصمیماتی که کنفرانس صلح پاریس در مورد خاورمیانه اتخاذ کرد.  

3) مجموعه جنگها، قراردادها و مذاکرات مربوط به عثمانی  

4) نادیده گرفتن سیاست بیطرفی کشورهاي شرقی در جنگ جهانی دوم  

123- کنفرانس مونیخ در چه سالی و با حضور چه شخصیتهایی تشکیل شد؟  

1938 (1- هیتلر- موسولینی- چمبرلن- دالادیه  

1939 (2- استالین- هیتلر- دوگل- چمبران  

1937 (3- هیتلر- فرانکو- ایدن- پتن  

1942 (4- پیردولاوال- موسولینی- لازار  

124- پیمان فرانکفورت مربوط به حل اختلاف کدام موارد بود؟  

1) ایتالیا- آلمان 2) آلمان- اتریش- هنگري  

3) شاهزاده نشینهاي ژرمن 4) فرانسه- آلمان  

125- تشریفات واسال شدن چه نام داشت؟  

1) آماژ 2) سرواژ 3) سینیور 4) فیف 

تاریخ ایران دوره اسلامی  

150- پیش از آل بویه ضیاع مستخلصه به چه نوع زمینهایی گفته میشد؟  

1) زمینهاي اختصاصی امراي دولتی  

2) اقطاعات امیران سپاه در عوض حقوق سربازان  

3) زمینهاي کشاورزي وقف آزادي اسیران جنگی در دست رومیان  

4) زمینهایی که براي هزینههاي دستگاه خلافت اختصاص داده شده بود.  

151- موضوع «سرگذشت سیدنا» کدام است؟  

1) شرح حال میمون قداح 2) شرح حال حسن صباح  

3) نخستین رساله اسماعیلی درباره ابن رزام 4) از تحریرات اخو محسن درباره عبیداالله مهدي  

152- اعلام قیامت در میان اسماعیلیه ایران زمان چه کسی و با چه توجیهی صورت گرفت؟  

1) حسن بن محمد- پایان یافتن عصر شریعت محمدي (ص)  

2) علاءالدین محمد- حمله مغول و ضرورت تجهیز دینی در مقابل آنها  

3) حسن صباح- نقض رسمی شریعت و لزوم احیاي آن  

4)جلالالدین حسن- رسیدن دوران وضع احکام دینی جدید  

153- سپهسالار ابوعلی چغانی بر ضد کدام امیر سامانی شورش کرد؟  

1) نوح بن نصر 2) نصر بن احمد 3) منصوربن نوح 4) عبدالملک بن نوح 

و…

برای مشاهده قسمت اول به این قسمت مراجعه کنید

.برای مشاهده کل مطالب تست آزمون تاریخ به این قست مراجعه کنید


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

خرید فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

دریافت فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

خرید پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

دریافت نمونه سوال جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

خرید پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

دانلود مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

دریافت مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

خرید فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

دانلود تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

خرید مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

دانلود فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از download

دانلود مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

خرید پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دریافت فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

خرید نمونه سوال جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دریافت فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دانلود فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

خرید فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دانلود تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دریافت فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

خرید کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دانلود فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دانلود کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از www

دانلود مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دریافت پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

خرید فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دریافت کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

خرید تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دریافت تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

خرید فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

خرید فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از pdf

دانلود کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دریافت فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

خرید نمونه سوال جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دانلود تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دانلود تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

خرید فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دریافت فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دریافت فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دانلود کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از word

دریافت تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دانلود مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دانلود فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

خرید تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دریافت کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دانلود فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دریافت مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دریافت فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

خرید کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دانلود کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

دریافت فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free

خرید تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت دوم از free


مطالب تصادفی